PRIVATUMO POLITIKA
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
VšĮ Nacionalinis mokymų centras (toliau – Bendrovė), būdama ilgametė ir socialiai atsakinga Lietuvos sveikatos ir švietimo sistemų dalyvė, siekdama užtikrinti Jums teikiamų paslaugų (organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių – konferencijų, seminarų, vidinių bei išorinių mokymų, nuotolinių mokymų) aukšto standarto kokybę bei įvertinusi būtinumą Jums žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, parengė, patvirtino ir paskelbia šią Bendrovės informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Mes vertiname ir branginame mūsų su Jumis santykius, todėl siekiame suteikti Jums kuo išsamesnę, nuoseklesnę ir aiškesnę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų patogumui informaciją pateikiame klausimų ir atsakymų forma.
1. KODĖL BENDROVĖ TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Bendrovė vykdo veiklas, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
(i) organizuoja Jūsų kaip sveikatos priežiūros bei farmacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimą,
kuris Jums yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka, parenka Jums įvairias kvalifikacijos
tobulinimo formas (tiesioginio kontakto mokymai, nuotoliniai mokymai, vidiniai bei išoriniai
mokymai ir pan.)*;
(ii) siunčia Jums farmacinę informaciją, informuoja apie SAM priimtus teisės aktus, patvirtintas
gydymo schemas, įregistruotus naujus vaistinius preparatus, medicinos priemones bei
prietaisus, pateikia mokslinę bei metodinę informaciją, būtiną Jūsų veikloje*;
(iii) tvarko darbo santykių ir darbų saugos dokumentaciją (sudaro darbo sutartis, vykdo jų apskaitą,
vykdo Bendrovės kaip darbdavio pareigas, nustatytas teisės aktuose, palaiko ir užtikrina
tinkamą komunikaciją su darbuotojais ne darbo metu, užtikrina tinkamas darbo sąlygas, kaupia
ir saugo archyvinius duomenis, užtikrina darbuotojų ir dokumentų saugumą);
(iv) rengia ir tvarko komercines sutartis (pirkimo pardavimo, nuomos, paslaugų, autorines ir kt.),
administruoja sutartinius bei su jais susijusius reguliacinius santykius;
(v) organizuoja socialinius renginius bei akcijas;
(vi) kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Jūsų gaunamas paslaugas, nustato Jūsų
poreikius, kaupia privalomą informaciją apie Jūsų kaip specialistų kvalifikacijos tobulinimą*,
teikia teisės aktų nustatyta tvarka ataskaitas apie šį tobulinimą;
(vii) vykdo tiesioginę rinkodarą;
(viii) naudoja IP adresų (interneto svetainės lankytojų naršyklių) atpažinimo galimybes (tinklapio
slapukus);
(ix) renka Jūsų kaip specialistų naršymo Bendrovės IT sistemoje (internetiniuose tinklapiuose)
istoriją, prisijungimo duomenis bei aktyvumą šiuose tinklapiuose;
(x) renka, kaupia ir naudoja vaizdo duomenis (nuotraukas bei filmuotą medžiagą iš Bendrovės
organizuotų renginių) Bendrovės reklamos, rinkodaros, marketingo ir kitais susijusiais tikslais;
(xi) naudoja apibendrintus socialinių tinklų lankymo ir interesų identifikavimo duomenis.
VšĮ Nacionalinis mokymų centras taip pat gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, vykdydamas
visuomenei naudingą veiklą bei tenkindamas viešuosius interesus.
Šių veiklų vykdymas pagal teisės aktus įpareigoja Bendrovę tvarkyti (rinkti, laikyti (saugoti), naudoti,
dalintis) Jūsų asmens duomenis. Patikiname, kad visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi
vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, Bendrovės vidaus tvarkomis bei
atsižvelgiant į šioje informacijoje aprašytas sąlygas.
2. IŠ KUR BENDROVĖ GAUNA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:
(i) tiesiogiai iš Jūsų (pvz., pildydami registracijos anketas, prisijungdami prie Bendrovės
internetinio tinklapio, sudarydami sutartis, teikdami prašymus, prenumeruodami
naujienlaiškius, Jus teikiate Bendrovei savo asmens duomenis);
(ii) iš Jūsų darboviečių;
(iii) iš Jūsų socialinių partnerių;
(iv) iš draudimo bendrovių;
(v) iš bankų (pvz., Jūsų atliktų mokėjimų informacija);
(vi) iš viešų duomenų bazių ir informacinių sistemų (pvz., JAR, NTR, Credit info, Regia.lt ir pan.);
(vii) iš kompetentingų valstybės institucijų (pvz., Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo
inspekcija, Sveikatos apsaugos ministerija, kitos valstybės institucijos).
3. KAM BENDROVĖ GALI PATEIKTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Teisės aktai numato, kad Bendrovė gali teikti Jūsų asmens duomenis ne tik Jums arba naudoti šiuos
duomenis savo veikloje, tačiau ir perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims. Bendrovė
norėtų, kad Jūs žinotumėte, kad Jūsų asmens duomenis Bendrovė teisėtai ir pagrįstai gali perduoti:
(i) su Bendrove susijusioms įmonėms ir įstaigoms (tos pačios grupės juridiniams asmenims);
(ii) draudimo bendrovėms;
(iii) viešiems registrams bei informacinėms sistemoms;
(iv) paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems Bendrovę (pvz., finansinės įstaigos, IT paslaugų
teikėjai, advokatai ir advokatų kontoros, konsultantai ir patarėjai ir pan.);
(v) kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz., Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė
darbo inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Sveikatos apsaugos ministerija
ir jai pavaldžios įstaigos, Konkurencijos taryba ir kt.).
4. AR BENDROVEI BŪTINA TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Taip, būtina. Bendrovė atlieka Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nes:
(i) be šių duomenų tvarkymo nebūtų vykdomi teisės aktų reikalavimai, skirti Jūsų teisių ir teisėtų
interesų apsaugai;
(ii) be šių duomenų nebūtų galimybės su Jumis sudaryti sutarčių ir jų vykdyti;
(iii) negalėtumėme analizuoti Jūsų poreikių ir lūkesčių, užtikrinti aukštesnio mūsų teikiamų
paslaugų kokybės standarto taikymą;
(iv) tai padėtų operatyviai analizuoti Jūsų prašymus, pageidavimus, skundus, jeigu tokių būtų. Be
Jūsų asmens duomenų rinkimo ir kaupimo tai nebūtų įmanoma padaryti.
Ar Jus privalote teikti Bendrovei savo asmens duomenis? Ne, Jūs nesate įpareigoti to daryti. Tačiau
be Jūsų asmens duomenų mes negalėsime tinkamai suteikti Jums paslaugų ir užtikrinti Jūsų lūkesčių.
5. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKO BENDROVĖ?
Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo to, kokius duomenis Bendrovė gauna. Pagal Bendrovės
veiklos pobūdį, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenis:
(i) kontaktinė informacija (vardas, adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas);
(ii) identifikavimo informacija (Jūsų pareigos ir darbovietės pavadinimas)*;
(iii) finansinė informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenys, pervestos pinigų sumos
už prekes ir paslaugas);
(iv) kita Bendrovės vidaus dokumentuose nustatyta informacija.
6. KIEK LAIKO BENDROVĖ SAUGOS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, Bendrovė saugotų Jūsų asmens duomenis šiuos
laikotarpius:
(i) 1 (vienerius) metus, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su kandidatais į Bendrovės
darbuotojus;
(ii) 3 (trejus) metus, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su praktikantais;
(iii) 5 (penkerius) metus nuo paskutinių paslaugų sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistui / asmeniui suteikimo dienos (mokymų, kuriuose dalyvavo asmuo, dienos) tiesioginės rinkodaros
atveju;
(iv) 5 (penkerius) metus, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su draudimo sutarčių vykdymu;
(v) 10 (dešimt) metų, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su mokestinių pareigų vykdymu;
(vi) 50 (penkiasdešimt) metų, kai tvarkomi Bendrovės darbuotojų asmens duomenys.
7. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ SRITYJE?
Bendrovė gerbia ir atsakingai žiūri į Jūsų teises, todėl dar kartą norėtų Jums apie jas priminti:
(i) Jūs galite sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis Bendrovė turi. Tai Jūs galite padaryti,
pateikę rašytinį prašymą Bendrovei;
(ii) Jūs galite gauti savo asmens duomenų kopiją, jeigu šie duomenis nereikalauja specialaus
apdorojimo. Jeigu Jūsų asmens duomenų pateikimui būtinas apdorojimas, Bendrovė pateiks
Jums šiuos duomenis apibendrinta forma;
(iii) Jūs galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti, pataisyti, ištrinti arba
sunaikinti;
(iv) Jūs galite prašyti Bendrovės apriboti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
(v) Jūs galite atšaukti savo sutikimą, kuris buvo išduotas Bendrovei tvarkyti Jūsų asmens
duomenis. Jūsų atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki
atšaukimo;
(vi) Jūs galite pateikti skundą dėl Jūsų duomenų tvarkymo kompetentingai asmens duomenų
apsaugos institucijai.
8. TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE SU MUMIS.
Tikimės, kad ši informacija Jums bus naudinga. Jeigu turėtumėte klausimų apie tai, kaip tvarkomi
Jūsų duomenys, bet kada galite susisiekti su Bendrovės atstovu elektroniniu paštu info@nmcentras.lt
Šis dokumentas patvirtintas 2018 m. birželio 8 d.

* Taikoma tik sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistams.